Právne upozornenia a ochrana údajov

1. Používanie internetovej stránky

Akékoľvek používanie tejto internetovej stránky podlieha výlučne nasledujúcim podmienkam používania. Použitím tejto internetovej stránky alebo jej obsahu užívateľ taktiež výslovne akceptuje aplikovateľnosť týchto podmienok používania. Medzi firmou EVVA a užívateľom sa nezakladá žiadny iný zmluvný alebo predzmluvný vzťah akejkoľvek právnej povahy.

2. Záruka za obsah

Firma EVVA vytvorila obsah tejto internetovej stránky s maximálnou starostlivosťou. Akákoľvek záruka, ručenie alebo iné spôsoby ručenia firmy EVVA za internetovú stránku, ktorej obsah, a to najmä tiež texty a pod., úplnosť, aktuálnosť správnosť alebo kvalita poskytovaných informácií, za používanie alebo nepoužívanie ponúkaných informácií, resp. za používanie chybných alebo neúplných informácií, je však vylúčená.
Firma EVVA si výslovne vyhradzuje možnosť meniť, dopĺňať a vymazať alebo zastaviť dočasne alebo definitívne časti internetovej stránky alebo kompletnú ponuku bez zvláštneho upozornenia.

Všetky ponuky uvedené na internetovej stránke sú nezáväzné.

3. Autorské práva a ochranné známky

Texty na našej internetovej stránke, obrázky, úpravy, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a pod. podliehajú ochrane zo strany autorského práva, práva ochrany značky alebo podobnej ochrane. Každá, aj čiastočná, reprodukcia, spracovanie, používanie a pod. si vyžadujú predchádzajúci výslovný písomný súhlas firmy EVVA.

Všetky pred tretími osobami chránené symboly značiek a tovaru uvedené na tejto internetovej stránke atď. podliehajú bez obmedzenia nariadeniam platného práva ochrany značky a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov.

4. Súbory cookie

Na našich internetových stránkach používame súbory cookie. Ide o malé súbory, ktoré počas Vašej návštevy niektorej z našich internetových stránok umožňujú na Vašom PC, resp. digitálnom koncovom zariadení ukladať špecifické informácie, ktoré sa vzťahujú špecificky na Vás ako užívateľa.
Súbory cookie nám pomáhajú zisťovať frekvenciu používania a počet používateľov našich internetových stránok, ako aj stvárňovať naše ponuky pre Vás tak, aby boli čo možno najkomfortnejšie a najefektívnejšie. Obsah nami používaných súborov cookie sa obmedzuje na identifikačné číslo a údaje o využívaní, ktoré sa nedajú priradiť žiadnej určitej osobe. Používanie našich ponúk je možné aj bez súborov cookie, avšak bez nich môže byť obmedzené. Ukladanie sa uskutočňuje na dobu maximálne dvoch rokov.
Vo Vašom prehliadači si ukladanie súborov cookie môžete deaktivovať, obmedziť ho na určité internetové stránky alebo Váš prehliadač nastaviť tak, aby Vás v prípade odosielania súboru cookie upovedomil. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek vymazať z pevného disku vášho PC. Prosím, pamätajte však na to, že v tomto prípade musíte počítať s obmedzeným zobrazovaním stránky a s obmedzeným usmerňovaním používateľa.

5. Google Analytics

Táto internetová stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania internetovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto internetovej stránky vytvorené súborom cookie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Google bude tieto informácie využívať na vyhodnocovanie Vášho používania internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na internetovej stránke pre prevádzkovateľov internetovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených používaním internetovej stránky a používaním internetu. Google bude tieto informácie prípadne odovzdávať tretím stranám, ak je toto zákonnom predpísané a ak tretie strany spracovávajú tieto údaje z poverenia Google. Google Vašu IP adresu v žiadnom prípade nebude spájať s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia Vášho internetového prehliadača; avšak upozorňujeme vás na to, že v tomto prípade prípadne nemôžete využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Používaním tejto internetovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte s tým, že spoločnosť Google spracováva údaje zozbierané o Vás, a to spôsobom, ktorý je uvedený vyššie a na účel, ktorý je uvedený vyššie. Zber a ukladanie údajov sa môže kedykoľvek odmietnuť s účinnosťou do budúcnosti. V súvislosti so zaručením dôvernosti Vašich údajov upozorňujeme na to, že táto internetová stránka používa Google Analytics s príponou „_anonymizeIp()“, a preto IP adresy ďalej spracováva iba v skrátenej podobe, aby sa vylúčila priama osobná referencia.

6. Technológie umožňujúce zacielenie

Táto internetová stránka používa takzvané technológie umožňujúce zacielenie nášho partnera twyn group it solutions & marketing services AG (www.twyn.com).
Tieto technológie využívame na to, aby sme internetovú ponuku mohli stvárňovať tak, aby pre Vás bola zaujímavejšia. Táto technika nám umožňuje oslovovať na internetových stránkach reklamou tých používateľov internetu, ktorí sa už zaujímali o naše tematické oblasti, naše produkty a služby. Zobrazovanie týchto reklamných prostriedkov na stránkach našich partnerov sa uskutočňuje na základe technológie cookie (pozri vyššie) a analýzy predchádzajúceho správania sa pri používaní na našej internetovej stránke.
Táto forma individualizácie reklamy sa uskutočňuje úplne anonymne. Neukladajú sa žiadne osobné údaje ani sa s Vašimi osobnými údajmi nespájajú žiadne užívateľské profily.
Ak by ste napriek tomu boli presvedčení, že si neželáte dostávať žiadnu individualizovanú reklamu nášho partnera, potom Vás prosíme, aby ste tak, ako je popísané v odseku vyššie, vymazali príslušné súbory cookie v nastaveniach Vášho prehliadača, resp. sa odhlásili prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
http://et.twyn.com/html/datasafe.html
Upozorňujeme na to, že odhlásenie prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu zostáva v platnosti iba vtedy, keď z Vášho prehliadača nevymažete súbory cookie.

7. Spamy, vírusy a pod.

Firma EVVA si vyhradzuje právne kroky proti zasielateľom nevyžiadaných reklamných bannerov, spamových emailov atď. To isté platí pre porovnateľné zásielky faxom alebo podobné zásielky zasielané iným technickým spôsobom.

Firma EVVA napriek starostlivej kontrole nemôže prevziať žiadnu záruku alebo ručenie za to, že obsahy internetovej stránky neobsahujú vírusy alebo iné podobné programy a pod.

8. Odkazy a linky

Táto internetová stránka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Firma EVVA nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za obsah týchto internetových stránok, pretože za obsah odkazovaných stránok zodpovedajú výlučne ich prevádzkovatelia, pričom firma EVVA nemá žiadnu možnosť kontroly odkazovaných stránok, príp. informácií, ktoré sa na týchto stránkach nachádzajú.

Pri „odkazoch“ ide vždy o „živé“ (dynamické) odkazy. EVVA pri prvom prepojení síce skontrolovala cudzí obsah z hľadiska toho, či jeho následkom nie je možná občianskoprávna alebo trestnoprávna zodpovednosť. Avšak obsahy, na ktoré vo svojej ponuke odkazuje, nekontroluje vždy, čo sa týka zmien, ktoré by znova mohli zakladať zodpovednosť. Keď zistí alebo je inými upozornená na to, že konkrétna ponuka, ku ktorej poskytla odkaz, má za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť, odkaz na túto ponuku odstráni.

9. Anonymný zber údajov

S Vaším prístupom na túto internetovú stránku sa na obzvlášť chránených serveroch ukladajú informácie o prístupe (dátum, čas, navštívená stránka, internetová stránka, z ktorej užívateľ navštevuje internetové stránky). Tieto údaje sa z našej strany nemôžu priradiť určitej osobe. Slúžia výlučne na štatistické účely. Spojenie zozbieraných informácií s prípadne zozbieranými registračnými údajmi sa neuskutočňuje. Vyhodnotenia sa uskutočňujú iba v anonymizovanej podobe. Tieto informácie používame na vylepšovanie atraktívnosti našej internetovej stránky.

10. Zber a spracovanie osobných údajov

EVVA spracováva osobné údaje, resp. osobné informácie zákazníka, ak sú tieto potrebné na spracovanie zákazky. Medzi uvedené spadajú informácie, ako je Vaše meno, resp. označenie, oslovenie, adresa, číslo telefónu a faxu, e-mail, rok narodenia (ak je bezpodmienečne nutné na identifikáciu) a pod. Vami odovzdané údaje (prostredníctvom e-mailu, kontaktného formulára alebo iným spôsobom) nám slúžia výlučne na to, aby sme spracovali Vašu žiadosť a prípadne sa s Vami skontaktovali. Ukladajú a spracovávajú sa iba tie údaje, ktoré sú na to absolútne nevyhnutné. Prístup k Vašim údajom majú naši zamestnanci a kooperační partneri iba vtedy, keď sa to vyžaduje.

Okrem spracovania osobných údajov na účely spracovania zákazky používa firma EVVA zákaznícke údaje tiež a na účely marketingu, reklamy (napr. newsletter, súťaže a pod.) a na prieskum trhu a verejnej mienky.

Našu internetovú stránku môžete používať v zásade bez zverejnenia svojej identity. V prípade potreby uloženia Vašich osobných údajov (napr. realizácia zákazky, stiahnutie softvéru XESAR, newsletter, účasť v súťaži, e-maily adresované nám a pod.) ste z našej strany výslovne požiadaní o akceptovanie vyhlásenia o ochrane údajov.

Ak na tejto internetovej stránke existuje možnosť zadávania osobných alebo obchodných údajov (meno/firma, emailové adresy, adresy a pod.), vykoná sa vydanie týchto údajov zo strany užívateľa na princípe dobrovoľnosti. Podľa zákona o ochrane údajov máte právo na bezplatné informácie o Vašich uložených dátach. Tieto informácie sú samozrejme zadarmo. Ak máte nejaké otázky k tomuto vyhláseniu o ochrane údajov, chceli by ste Vaše údaje doplniť, zmeniť alebo vymazať, pošlite nám na tento účel e-mail na:
office-wien(at)evva.com

11. Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje (okrem zákonných alebo úradných oznamovacích povinností) odovzdávame tretím stranám iba s Vaším súhlasom. Vaše osobné údaje sa v zásade používajú iba na interné účely v priebehu vzťahu so záujemcom/zákazníkom a odovzdávajú sa ďalším okruhom príjemcov iba do tej miery, nakoľko týmto v súvislosti so zmluvným vzťahom prináleží konkrétna zákonná alebo zmluvne dohodnutá úloha.

My, to je EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstraße 59–65, A-1120 Wien.

12. Súhlas so spracovaním údajov, zmeny a platnosť tohto vyhlásenia o ochrane údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a partnerov pri používaní našej internetovej stránky je pre firmu EVVA kľúčová. S Vašimi údajmi sa samozrejme narába prísne dôverne.

Firma EVVA Vaše údaje uchováva bezpečne a preto prijíma všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov pred stratou, zneužitím alebo zmenami. Používanie ponuky našich internetových stránok vedie k spracovaniu nasledujúcich údajov na uvedené účely. Používaním našej internetovej ponuky preto súhlasíte s používaním údajov vo vyššie uvedenom rozsahu. Vyhlásenie o ochrane údajov je aktuálne platné a datuje sa od augusta 2016.

Rýchly vývoj internetu si vyžaduje, aby sme z času na čas uskutočňovali prispôsobenia nášho vyhlásenia o ochrane údajov. Prosím, dbajte preto pri Vašich návštevách našej internetovej stránky na príslušnú aktuálnu verziu nášho vyhlásenia o ochrane údajov.

13. Odvolanie vyhlásenia o súhlase s používaním osobných údajov na reklamné účely

Kedykoľvek máte právo odvolať Váš súhlas s používaním údajov s účinkom do budúcnosti, a to písomne listom adresovaným EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstrasse 59-65, A-1120 Wien alebo e-mailom na office-wien(at)evva.com. Z odvolania sú vyňaté iba tie použitia údajov, ktoré sú potrebné na spracovanie zmluvného vzťahu alebo sú bezpodmienečne potrebné z bezpečnostnotechnických dôvodov. Používanie údajov nad nevyhnutný rámec, najmä na účely marketingu, reklamy a pod., je od doručenia odvolania výslovne zakázané.

14. Právna účinnosť

Podmienky používania predložené v rámci tejto tiráže (spolu s vylúčením akejkoľvek záruky, resp. ručenia) sú súčasťou internetovej stránky firmy EVVA. Ak by sa časti alebo jednotlivé formulácie týchto podmienok používania stali neúčinnými, neplatnými alebo nepresaditeľnými, potom tým nie je dotknutá účinnosť, platnosť alebo presaditeľnosť všetkých ostatných ustanovení. V prípade neúčinnosti, neplatnosti alebo nepresaditeľnosti častí alebo niektorých samostatných formulácií, platí za aplikovateľné to z týchto ustanovení, ktoré je v právnom a hospodárskom dôsledku čo možno najbližšie a nie je neúčinné, neplatné alebo nepresaditeľné.

Platí rakúske právo pri vylúčení kolíznych a odkazujúcich noriem, ako aj obchodného práva OSN. Výlučnou súdnou príslušnosťou je Viedeň. Ak tejto voľbe práva alebo dohode o súdnej príslušnosti bránia záväzné právne predpisy (hlavne povahy práva o ochrane spotrebiteľa), potom tieto majú prednosť.