1. Organizačná ochrana kľúča


Bezpečnostná karta

Majiteľ bezpečnostnej karty má možnosť dodatočne si objednať kľúče pre číslo uzamykacieho systému alebo číslo cylindrickej vložky uvedené na bezpečnostnej karte:

  • pomocou objednávky, na ktorej je skopírovaná bezpečnostná karta
  • poštou
  • Bezpečnostná karta EVVA

2. Právna ochrana kľúča


Ochranná značka (neobmedzená doba trvania ochrany)

Značka (napr. písmená, slová, čísla alebo grafické znázornenia) je názov pre tovar určitého podniku. Doba ochrany je zásadne obmedzená na 10 rokov, ale dá sa kedykoľvek predĺžiť o ďalších 10 rokov.
Na kľúči alebo uzamykacej cylindrickej vložke je vyrazená alebo zaznamenaná výrobcom chránená značka, táto sa však nemusí zhodovať s oficiálnym názvom značky.
Medzi výrobcami uzamykacích cylindrických vložiek existuje tiež možnosť, zapísať do kľúča alebo profilu jadra názov značky.   

Ochrana užívateľského vzoru (doba ochrany 10 rokov)

Užívateľský vzor sa nazýva aj "malý patent". Slúži na ochranu technických vynálezov. V protiklade k patentu nemusí objav vykazovať vysokú objaviteľskú hodnotu. Cieľom je rýchla registrácia a rýchla ochrana pred napodobením (doba trvania procesu 4-8 mesiacov).  

Patentová ochrana (doba ochrany 20 rokov)      

Patent poskytuje majiteľovi výhradné právo priemyselne vyrábať chránený predmet a uviesť ho do obehu. Doba platnosti patentu začína dňom jeho prihlásenia alebo od dátumu priority.   Patentová ochrana sa výrazne odlišuje od užívateľského vzoru, pretože patent sa skúma počas 18 mesiacov na výšku jeho objaviteľskej hodnoty. Po 18 mesačnej lehote sa začína 4 mesačná pripomienkovacia doba. V krajinách mimo Eú to môže trvať až 12 rokov (!). Ak nie sú žiadne námietky, potom je patent udelený. 

3. Technická ochrana kľúča


Kľúč musí mať technické predpoklady, ktoré zabraňujú

  • kopírovaniu kľúča      
  • manipulácii s kľúčom       
  • načítaniu kľúča        ,

alebo ich čo možno najviac sťažujú.   

Kopírovanie kľúča

Kľúče musia byť, čo sa týka ich razenia, tvarované tak, aby bolo vyhotovenie duplikátu kľúča pomocou bežného náradia a zariadení iba veľmi ťažké a s vysokými hospodárskymi nákladmi. Polotovary kľúčov od výrobcu kľúčov alebo polotovarov sa nemôžu dať zakúpiť na trhu!  

Manipulácia s kľúčom

Jednotlivé zamykacie znaky na kľúči musia byť navrhnuté tak, aby nebolo možné vyrobiť z hierarchicky nižších kľúčov nadradený kľúč.        

Načítanie kľúča

Vonkajší vzhľad kľúča (zárezy, navŕtané priehlbiny) nemôže napovedať o hierarchickom zaradení kľúča. Hlavne pri kolíkových systémoch je možné pri odsledovaní viacerých vlastných kľúčov alebo skupinových kľúčov zistiť kódovanie hlavného kľúča.

4. Technologická ochrana kľúča


Kľúč musí mať technické predpoklady, ktoré zabraňujú

  • kopírovaniu kľúča
  • manipulácii s kľúčom
  • načítaniu kľúča

pri zohľadnení dnešného stavu techniky.
Iba výrobca pozná výrobnú techniku, aby sa dal vyrobiť náhradný kľúč. Na základe v súčasnosti rozširovaných informácií o čisto mechanických uzamykacích systémoch (kolíkové systémy, jamkové systémy, plátkové systémy, ...) sa musia na kľúči vzájomne kombinovať dve rozdielne technológie.